Viešieji pirkimai

Advokatų profesinė bendrija Kaminskienė ir partneriai PROTEGO, atstovaudama perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų interesus, per pastaruosius kelis metus, nuo viešojo pirkimo pradžios iki sėkmingo pirkimo sutarties pasirašymo, administravo per 80 skirtingų atvirų ir supaprastintų atvirų konkursų, kurių bendra vertė yra didesnė nei 80 mln. eurų. Tuo pat metu Bendrija sėkmingai administravo ir administruoja 22 viešojo pirkimo sutartis kurių bendra vertė perkopia 24 mln. eurų.

Viešieji pirkimai tai ekonomikos sritis, bet realybė rodo, kad tai ypač interaktyvus teisinis procesas, reikalaujantis ne tik teisės bet ir konkrečios pirkimo objekto srities, pradedant rašikliais ir baigiant dujotiekio, naftotiekio ar laivų statybos, specifikos išmanymo. Nors viešuosius pirkimus aiškiai reglamentuoja teisės aktai, čia kiekvieną savaitę kyla naujas vienokio ar kitokio reglamentavimo aiškinimas, keičiantis jau bepradėjusią formuotis praktiką. Įvairių instancijų Lietuvos teismai, nagrinėdami šimtus viešųjų pirkimų ginčų, nuolatos formuoja naują praktinį viešojo pirkimo reglamentavimą, tam nenusileidžia ir kontroliuojančios institucijos.

Viešajame pirkime dalyvauja keletas ar net keliolika tiekėjų, tačiau pirkimo sutartį pasirašo tik vienas iš jų. Ne retai, kiti pirkimo dalyviai, savo daugiau ar mažiau pagrįstą nepasitenkinimą išreiškia kreipdamiesi į teismą. Atitinkamai perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai rengdami viešojo pirkimo sąlygas, imperatyviai turi ne tik užtikrinti konkurenciją, bet ir parengti viešojo pirkimo dokumentus taip, kad jie būtų aiškūs, tikslūs, o svarbiausia atitiktų naujausią reglamentavimą bei teismų praktiką ir tuo pat metu būtų įsigytos kokybiškos prekės, paslaugos ar darbai.

Rinka siūlo daug įvairaus pobūdžio mokymų viešųjų pirkimų tematika, specialistai pateikia teismų praktikų analizes, aiškinimus ar nuomones, tačiau dažnu atveju teorija ir praktikoje kylantys iššūkiai prasilenkia ir įgytos teorinės žinios susidarius konkrečiai praktinei situacijai, pirkimo vykdytojui negelbėja, neretai tokie atvejai pasibaigia pirkimų nutraukimu ir baudų pirkimų vykdytojui skyrimu.

Advokatų profesinės bendrija Kaminskienė ir partneriai PROTEGO nesiūlo mokymų ar teorinių patarimų. Bendrijos kolektyvas nerengia mokslinių straipsnių ir neorganizuoja mokymų viešųjų pirkimų tematika. Bendriją sudaro savo srities profesionalai kiekvieną dieną praktiškai dalyvaujantys viešųjų pirkimų procesuose ir negaištantys laiko aprašant savo, ar, juo labiau, kitų teisininkų viešųjų pirkimų bylas. Bendrija teikia praktinę pagalbą perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams vykdant viešuosius pirkimus nuo viešųjų pirkimų vykdymo tvarkų ir taisyklių parengimo, konkretaus viešojo pirkimo užduoties formavimo, iki pirkimo sutarties pasirašymo, o esant poreikiui ir tos sutarties administravimo. Kilus teisminiam ginčui, Bendrija perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą atstovauja visų instancijų teismuose prisiimdama atsakomybę už kokybiškai parengtas viešojo pirkimo sąlygas ir/arba teisėtai parinktą viešojo pirkimo laimėtoją.

Viešojo pirkimo administravimas:

* Konsultacijos formuojant pirkimo užduotį (techninę specifikaciją) taip, kad nebūtų ribojama konkurenciją ir tuo pat metu įsigyjama tai ko reikia;

* Konkurso sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, projekto parengimas ir, esant poreikiui, derinimas su ES struktūrinius fondus administruojančiomis institucijomis;

* Konsultacijos atsakant į tiekėjų klausimus;

* Gautų pasiūlymų teisinė analizė ir paklausimų konkurso dalyviams projektų parengimas;

* Galutinis pasiūlymų vertinimas;

* Esant poreikiui, atstovavimas ikiteisminiuose ginčuose – pretenzijų nagrinėjimas. Pagal kontroliuojančių institucijų rekomendacijas, pretenzijų nagrinėjimo instituto įgyvendinimas;

* Viešojo pirkimo komisijos protokolų teisinė analizė;

* Esant poreikiui, atstovavimas visose teisminio ginčo instancijose;

* Esant poreikiui, viešojo pirkimo rezultatų gynimas ES struktūrines lėšas administruojančiose institucijose.

Visi aukščiau minėti veiksmai atliekami ne žodinių patarimų formoje, o kiekvienu klausimu parengiant oficialias konsultacines išvadas kurios naudojamos viešojo pirkimo komisijos darbe pridedant prie posėdžio protokolo.

Viešojo pirkimo sutarčių vykdymo administravimas:

* Sutarties vykdymo teisinė priežiūra;

* Renkama informacija iš tiekėjo apie mokėjimo srautus ir esant poreikiui rengiami mokėjimo prašymai bei atnaujinami mokėjimo prašymų teikimo grafikai;

* Tikrinamos tiekėjo išrašytos sąskaitos;

* Sisteminama, analizuojama ir pateikiama informaciją apie sutartyje nustatytų rodiklių pasiekimą;

* Dalyvavimas užsakovo ir/arba atsakingų institucijų vykdomose sutarčių vykdymo patikrose;

* Vykdoma sutarties įgyvendinimo eigos ir terminų laikymosi kontrolė;

* Esant poreikiui dalyvaujama sutarties vykdymo vadybiniuose susitikimuose;

* Esant poreikiui organizuojami susitikimai su atsakingomis institucijomis ir parengiami susitikimų protokolai;

* Esant sutarties vykdymo trikdžiams, parengiamas ir pateikiamas detalus numatomų veiksmų planas ir kontroliuojamas jo laikymasis;

* Konsultuojama sutarties vykdymo eigos dokumentų surinkimo bei saugojimo klausimais;

* Parengiama sutarties įgyvendinimo galutinė ataskaita;

* Esant poreikiui, pretenzijų dėl netinkamo sutarties vykdymo rengimas;

* Esant poreikiui, atstovavimas visose teisminio ginčo instancijose.