ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Pagal 2016-06-27 priimtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ (BDAR) nuo 2018-05-25 Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams kurių pagrindinė veikla yra duomenų tvarkymo operacijos ir (arba) būtina reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebėti duomenų subjektus (BDAR 37 str. 1 dalies (b) p.) ir/arba iš esmės nebūtų galima vykdyti veiklos (BDAR 29 str.), privaloma paskirti asmens duomenų apsaugos pareigūną.

Atsižvelgiant į tai, kad asmens duomenys yra bene vienas didžiausių turimų išteklių, PROTEGO atlieka sekančias paslaugas:

 • Vykdo duomenų apsaugos pareigūno pareigas, kaip jas apibrėžia Europos Sąjungos (ES) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – BDAR) 39 str.
 • Atlieka asmens duomenų apsaugos procedūrų patikrą: duomenų inventorizacija – sutikslinamas, kokie duomenys valdomi, kokiu pagrindu; duomenų valdymo procedūrų inventorizacija – sutikslinamas, kaip atliekamas asmens duomenų valdymas, kas atsakingas, kokios procedūros, kokiu būdu duomenys saugomi; duomenų tvarkymo būklės įvertinimas – sutikslinamas, kaip tvarkomi duomenys, kokie procesai, kas už tai atsakingas; sutarčių su duomenų tvarkytojais įvertinimas;
 • Nuolat teikia informaciją ir rekomendacijas dėl BDAR reglamento taikymo;
 • Stebi kaip laikomasi BDAR reikalavimų ir kitų šią sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;
 • Atlikti kontaktinio asmens funkcijas bendradarbiaujant su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija bei teikia jai informaciją apie tvarkomus duomenis;
 • Atsakinėja į gautus interesantų prašymus, skundus, raštus, pretenzijas, kai šie dokumentai susiję su asmens duomenų apsauga;
 • Atlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimus.
 • Asmens duomenų apsaugos pareigūnas El. p. duomenu.apsauga@protego.lt Tel. Nr. +370 694 90 339

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Pagal 2016-06-27 priimtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ (BDAR) nuo 2018-05-25 Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams kurių pagrindinė veikla yra duomenų tvarkymo operacijos ir (arba) būtina reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebėti duomenų subjektus (BDAR 37 str. 1 dalies (b) p.) ir/arba iš esmės nebūtų galima vykdyti veiklos (BDAR 29 str.), privaloma paskirti asmens duomenų apsaugos pareigūną.

Atsižvelgiant į tai, kad asmens duomenys yra bene vienas didžiausių turimų išteklių, PROTEGO atlieka sekančias paslaugas:

 • Vykdo duomenų apsaugos pareigūno pareigas, kaip jas apibrėžia Europos Sąjungos (ES) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – BDAR) 39 str.
 • Atlieka asmens duomenų apsaugos procedūrų patikrą: duomenų inventorizacija – sutikslinamas, kokie duomenys valdomi, kokiu pagrindu; duomenų valdymo procedūrų inventorizacija – sutikslinamas, kaip atliekamas asmens duomenų valdymas, kas atsakingas, kokios procedūros, kokiu būdu duomenys saugomi; duomenų tvarkymo būklės įvertinimas – sutikslinamas, kaip tvarkomi duomenys, kokie procesai, kas už tai atsakingas; sutarčių su duomenų tvarkytojais įvertinimas;
 • Nuolat teikia informaciją ir rekomendacijas dėl BDAR reglamento taikymo;
 • Stebi kaip laikomasi BDAR reikalavimų ir kitų šią sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;
 • Atlikti kontaktinio asmens funkcijas bendradarbiaujant su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija bei teikia jai informaciją apie tvarkomus duomenis;
 • Atsakinėja į gautus interesantų prašymus, skundus, raštus, pretenzijas, kai šie dokumentai susiję su asmens duomenų apsauga;
 • Atlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimus.